Home   Aanbieding oproep   Stand van zaken   Contact   Documenten   Publicaties   Volg ons   Adhesiebetuiging

EERHERSTEL MEINDERT STELLING


Maak Meindert Stelling niet monddood als advocaat

De Grondwet waarborgt de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is niet onbeperkt, want de wetgever kan deze begrenzen. Wanneer de wetgever daartoe besluit, vereist de Grondwet dat de wetgever de begrenzing duidelijk aangeeft. De wetgever mag daarbij dus geen gebruik maken van vage formuleringen. Want een vage formulering leidt ertoe dat degene die toepassing geeft aan de betreffende bepaling, deze nader moet invullen. Dit zou inhouden dat niet de wetgever zelf, zoals de Grondwet vereist, maar een andere instantie de omvang van de beperking van de meningsuiting zou bepalen. De grondwetgever heeft dan ook met zoveel woorden gezegd dat een vaag geformuleerde norm als beperkingsgrond voor de meningsuiting, in strijd is met de Grondwet. Dit gebeurde bij de grondwetsherziening van 1983.

Meindert Stelling maakte als advocaat gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Hij bekritiseerde rechterlijke beslissingen die onmiskenbaar ingingen tegen de waarheid en de wet. Ook uitte hij kritiek op de handelwijze van tuchtrechters en de deken van de Haagse orde van advocaten. Dat werd hem niet in dank afgenomen. De deken diende een klacht in bij de Raad van Discipline in Den Haag en streefde naar de verwijdering van Stelling uit de advocatuur. De Raad volgde de deken in diens opvatting en besliste op 21 maart 2016 dat Stelling van het tableau wordt geschrapt.

De deken en de Raad van Discipline beweerden dat zij op grond van de Advocatenwet bevoegd zijn om te oordelen over meningsuitingen. Daarbij beriepen zij zich op de norm dat een advocaat zich dient te onthouden van "enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt". Dat is een norm waarvan zowel de deken als de tuchtrechter hebben erkend dat dit een open norm is. Dat wil zeggen een vaag geformuleerde norm die nader wordt ingevuld door met name dekens en tuchtrechters. Met hun beroep op die vaag geformuleerde norm als beperkingsgrond van de vrijheid van meningsuiting, gingen zij dan ook lijnrecht in tegen de Grondwet en de expliciete uitleg die de grondwetgever heeft gegeven. Met andere woorden, de deken en de tuchtrechter gingen in tegen een uitleg van de Grondwet die democratisch is gelegitimeerd. Gelegitimeerd door een gekwalificeerde meerderheid van het parlement die heeft ingestemd met de grondwetsherziening van 1983. Daarmee hebben de deken en tuchtrechters een volkomen antidemocratische handelwijze vertoond.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de vorenbedoelde norm in de Advocatenwet is opgenomen na de grondwetsherziening van 1983. Tijdens de behandeling van de betreffende wijziging van de Advocatenwet is op geen enkel moment gesproken over een beperking van de meningsuiting van advocaten. Er is zodoende geen enkele reden om te veronderstellen dat de wetgever toch een dergelijke beperking zou hebben beoogd. Temeer niet nu die veronderstelling zou inhouden dat het parlement opzettelijk zou hebben gehandeld in strijd met de Grondwet. Het parlement mag immers niet instemmen met een wet die niet valt te verenigen met de Grondwet.

Meindert Stelling dreigt nu monddood te worden gemaakt door de ongrondwettige en antidemocratische beslissing van de Raad van Discipline. Weliswaar wordt in hoger beroep daarover nog het oordeel van het Hof van Discipline gevraagd, maar dat hof heeft zich in een beslissing van 19 januari 2015 ten aanzien van Stelling op dezelfde ongrondwettige en antidemocratische manier opgesteld. Ondergetekenden menen dat een advocaat niet de mond mag worden gesnoerd, ook al is men het niet eens met wat hij zegt, temeer omdat dit ingaat tegen de Grondwet. We leven hier niet in Turkije of Noord-Korea.

Wij roepen het Hof van Discipline dan ook op de Grondwet te respecteren en te erkennen dat de Advocatenwet geen beperking inhoudt van de vrijheid van meningsuiting van advocaten.

Namens Comité Eerherstel Meindert Stelling,

Gonnus Doeven (coördinator)
Mr Erik Hummels, oud-advocaat
Drs Nico Hogenhuis, oud-ambtenaar
Willemijn van der Werf
Mr Gerard van Vliet, jurist en voormalig Vice-President AEDH (Europese mensenrechtenkoepel)Aanbieding oproep aan Hof van Discipline

Op vrijdag 28 oktober 2016 heeft de coördinator van het Comité Eerherstel de bovenstaande oproep aan het Hof van Discipline ingediend bij de griffie in Den Haag. De oproep ging vergezeld van een aanbiedingsbrief. Ook was de lijst van 810 organisaties en personen die adhesie hebben betuigd met de oproep bijgesloten.   Aanbiedingsbrief
Toch gaan we door met het verzamelen van handtekeningen. De behandeling van de klacht tegen Meindert Stelling is nog niet afgelopen. Te zijner tijd zal een aanvullende lijst van organisaties en personen die adhesie hebben betuigd, aan het Hof van Discipline worden aangeboden.


Stand van zaken betreffende de procedure voor het hof

Het hof van discipline heeft de beslissing omtrent de tuchtzaak tegen Meindert Stelling aangehouden tot maandag 9 oktober 2017. Aanvankelijk zou op 28 augustus uitspraak worden gedaan. Die datum werd door de voorzitter genoemd na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting op 19 juni jongstleden betreffende het hoger beroep van Stelling tegen de beslissing van de raad van discipline om hem van het tableau te schrappen. Een onderzoek dat plaatsvond, hoewel Willem Jebbink (advocaat te Amsterdam) zich als raadsman van Stelling daartegen had verzet (zie document 20 hieronder). Grond voor dat verzet waren de evidente rechtsschendingen van de raad van discipline te Den Haag bij de behandeling van de dekenklacht tegen Stelling. Rechtsschendingen die naar vaste rechtspraak betekenden dat van een onpartijdige behandeling van de zaak geen sprake was geweest. De dekenklacht zou daarom door een andere raad van discipline opnieuw moeten worden behandeld. Dit temeer, zo voerde Jebbink bovendien nog aan, nu de zienswijze dat de Advocatenwet geen beperkingen oplegt aan de meningsuiting van advocaten, een serieuze behandeling vereiste.

Het hof weigerde een beslissing te nemen op het verzoek om de zaak te verwijzen naar een raad van discipline, voordat de behandeling van het hoger beroep zou worden voortgezet. Aan die weigering hield het hof zonder enige motivering vast, ook nadat het hof erop was gewezen dat was er geen enkele reden om niet eerst te beslissen omtrent dat verzoek.

Vervolgens verzocht Stelling het hof opdracht te geven aan de deken om precies aan te geven welke uitlatingen deze verwijtbaar achtte en om te motiveren waarom dat het geval zou zijn (zie document 21 hieronder). De deken had dit in zijn dekenbezwaar achterwege gelaten. Jebbink ondersteunde dit verzoek door te verwijzen naar het recht op een publieke en mondelinge behandeling van de zaak (zie document 22 hieronder).

Het hof weigerde eveneens te beslissen op het verzoek tot precisering van het dekenbezwaar. Daarop concludeerde Stelling dat het hof een Kafkaiaanse procedure wilde voortzetten. Een procedure waarin hij niet wist welke verwijten hem precies werden gemaakt en het hem zodoende onmogelijk werd gemaakt om zich te verdedigen. Daarop wraakte Stelling het hof, hoewel hij wist dat in de wrakingsbeslissing van 10 april 2017 was bepaald dat een volgende wraking niet in behandeling zou worden genomen. Schriftelijk was echter reeds aan het hof kenbaar gemaakt dat die beslissing op een aantoonbaar onjuiste grond was gebaseerd (zie de documenten nr. 18 en 19 hieronder). Maar het hof besliste toch dat de wraking niet zou worden behandeld. Daarop verzocht Jebbink gemotiveerd het hof die beslissing te heroverwegen (zie document 23 hieronder). Het hof negeerde dat verzoek totaal en ging zelfs zover dat het weigerde de desbetreffende pleitnota van Jebbink in ontvangst te nemen. Een in de rechtspraak volkomen ongebruikelijke handelwijze (de Hoge Raad hecht zoveel waarde aan pleitnota's dat het ontbreken in een dossier van een voorgedragen en overlegde pleitnota, in voorkomend geval zelfs leidt tot nietigverklaring van de in cassatie bestreden uitspraak).

Door de vooringenomen opstelling van het hof zagen Jebbink en Stelling zich genoodzaakt om toch, voor zover althans mogelijk, in te gaan op het dekenbezwaar. Jebbink hield vast aan het standpunt dat de behandeling van het dekenbezwaar diende te worden verwezen naar een andere raad van discipline. Hij verwees naar zijn eerder overgelegde pleitnota (document 20). Ook ging hij in op de onreglementaire handelwijze bij de samenstelling van de kamer die het hoger beroep behandelde. Er was zodoende geen sprake van een onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege dat bij wet is ingesteld, zoals is vereist ingevolge het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Tot slot benadrukte Jebbink dat, zoals hij al uitbundig en goed gemotiveerd had bepleit, de Advocatenwet geen beperkingen stelt aan de meningsuiting van advocaten. In aanvulling daarop plaatste Stelling enkele kanttekeningen betreffende de vrijheid van meningsuiting en de van weinig integriteit getuigende poging van de deken om af te dwingen dat hij zou worden toegelaten tot de woning van Stelling (zie document 24 hieronder).

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de deken geen pleitnota heeft overgelegd en zich beriep op de eerdere beslissing van het hof van 19 januari 2015 en de zienswijze van een advocaat-generaal, waarvan de feitelijke onjuistheid al in de schriftelijke stukken was aangetoond.


Contact

U kunt ons benaderen via info@eerherstelmeindertstelling.nl


Documenten

Hieronder volgt een overzicht van de meest relevante documenten die in het kader van de tuchtrechtelijke procedure tegen Stelling een rol speelden, en die alle toegankelijk zijn gemaakt. Daarbij is voorbijgegaan aan de incidenten in eerste aanleg, te weten het wrakingsverzoek inzake twee leden van de Raad van Discipline en dat inzake vier leden van de wrakingskamer, alsmede de wrakingsbeslissing die in strijd met de wet werd genomen door de ongewijzigd samengestelde wrakingskamer. Tevens is de beslissing van 21 maart 2016 van de Raad van Discipline opgenomen in dit overzicht.

Deze documenten blijven van belang in het kader van het hoger beroep dat tegen de beslissing van de Raad van Discipline is ingesteld. Dat beroepschrift is vooralsnog het laatste document in dit overzicht.
 1. Brief van 4 februari 2015 van de deken van de Haagse orde van advocaten inzake de eis toegelaten te worden tot het kantoor van Stelling   Download
 2. Antwoordbrief van 11 februari 2015 van Stelling aan de deken, waarin scherpe kritiek wordt geuit   Download
 3. Dekenbezwaar van 26 juni 2015, waardoor Stelling zich voor de Raad van Discipline te Den Haag diende te verantwoorden   Download
 4. Reactie van 9 juli 2015 van Stelling op het dekenbezwaar, gericht aan de Raad van Discipline te Den Haag   Download
 5. Brief van 18 december 2015 van Stelling aan de Raad van Discipline te Den Haag, inzake de feitelijke gang van zaken   Download
 6. Brief van 29 december 2015 van Stelling aan de Raad van Discipline te Den Haag, inzake de argumentatie   Download
 7. Pleitnota van 18 januari 2016 van Stelling inzake de nietigheid van de wrakingsbeslissing van 12 oktober 2015   Download
 8. Pleitnota van 18 januari 2016 van de deken   Download
 9. Pleitnota van 18 januari 2016 van Stelling inzake de onbevoegdheid van de Raad van Discipline om te oordelen over meningsuitingen en de niet-ontvankelijkheid van de deken inzake het huisrecht   Download
 10. Beslissing van 21 maart 2016 van de Raad van Discipline   Download
 11. Beroepschrift van 20 april 2016 van Stelling   Download
 12. Memorie van antwoord van 27 oktober 2016 van de deken   Download
 13. Brief van 3 november 2016 van Stelling aan het Hof van Discipline   Download
 14. Pleitnota van 6 februari 2017 van Willem Jebbink voor de wrakingskamer van het Hof van Discipline   Download
 15. Pleitnota van 6 februari 2017 van Stelling voor de wrakingskamer van het Hof van Discipline   Download
 16. Beslissing van 10 april 2017 van de wrakingskamer van het Hof van Discipline   Download
 17. Brief van 3 mei 2017 van Stelling aan het Hof van Discipline, inzake zijn belangen bij verwijzing van de zaak naar een andere Raad van Discipline dan die te Den Haag   Download
 18. Aangifte door Stelling, bij brief van 23 mei 2017, van valsheid in geschrifte gepleegd door de wrakingskamer van het Hof van Discipline   Download
 19. Brief van 2 juni 2017 van Stelling aan het Hof van Discipline, inzake de wrakingsbeslissing van 10 april 2017   Download
 20. Pleitnota van 19 juni 2017 van Jebbink, inzake verwijzing van de zaak naar een andere raad van discipline dan die te Den Haag   Download
 21. Verzoek van 19 juni 2017 van Stelling, inzake de precisering en motivering van het dekenbezwaar   Download
 22. Pleitnota van 19 juni 2017 van Jebbink, inzake het recht op een publieke en mondelinge behandeling van de zaak   Download
 23. Pleitnota van 19 juni 2017 van Jebbink, inzake een onafhankelijke en onpartijdige behandeling van het wrakingsverzoek   Download
 24. Pleitnota van 19 juni 2017 van Stelling   Download


Publicaties

Stuk in Nederland Juristenblad (NJB), getiteld Advocaat en meningsuiting   Naar het stuk


Volg ons

 Facebook

Adhesiebetuiging

U wilt uw adhesie betuigen? Vul dan hieronder uw gegevens in en klik op Verstuur. U ontvangt dan een e‑mail waarmee u uw adhesiebetuiging kunt bevestigen.

N.B.: het kan gebeuren dat u die e-mail niet direct ontvangt (dit geldt met name voor hotmail accounts). Vul dan niet uw gegevens opnieuw in, want ze zijn al geregistreerd.

Ik onderteken de adhesiebetuiging Eerherstel Meindert Stelling:

Voor- en achternaam
E‑mailadres
E‑mailadres nogmaals
Woonplaats
Mijn naam mag verschijnen op onderstaande publieke lijst


Uw naam is toegevoegd. Er is een e-mail naar " .$ee ." verstuurd waarmee u uw adhesiebetuiging kunt bevestigen. Let op: het kan gebeuren dat deze e-mail in uw spam-folder terecht komt.

";} if ($p=='2'){echo "Uw adhesie bevestiging is ontvangen waarvoor hartelijk dank! Uw naam staat nu op onderstaande lijst, als die op deze publieke lijst mocht verschijnen.

";} if ($p=='3'){echo "Helaas, er ging iets niet goed. Vul nogmaals al uw gegevens in en druk op Verstuur.

";} } $mysqli = new mysqli("127.0.0.1", $username, $password, $database, 3306); if ($mysqli->connect_errno) {echo "Verbinding mislukt: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;} $stmt = $mysqli->stmt_init(); $stmt = $mysqli->prepare("SELECT publish FROM users WHERE activated=1"); $stmt->bind_result($upublish); $stmt->execute(); $stmt->store_result(); $i=0; $n=0; while ($stmt->fetch()){ ++$i; if ($upublish==1){++$n;} } $stmt->close(); echo "Inmiddels hebben $i personen hun adhesie betuigd, waarvan onderstaande $n publiekelijk.

Adhesiebetuigingen staan op volgorde van inschrijfmoment. Als u uw inschrijving pas later bevestigt, dan kan het zijn dat uw naam verder naar onder op de lijst verschijnt. Via toetsen CTRL+F kunt u het zoekschermpje van uw browser openen en zoeken op uw naam.

"; echo "
"; $stmt = $mysqli->stmt_init(); $stmt = $mysqli->prepare("SELECT name, city FROM users WHERE activated=1 and publish=1 ORDER BY ID DESC"); $stmt->execute(); $stmt->store_result(); $stmt->bind_result($uname,$ucity); while ($stmt->fetch()){ $c=str_pad($n.".",5,"|",STR_PAD_RIGHT); $c2 = str_replace("|", " ", $c); echo $c2." ".decrypt($uname).", ".str_replace("&", "&",decrypt($ucity))."
" ; $n=$n-1; } $stmt->close(); $mysqli->close(); ?>